วิธียื่นแบบคําขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บนหลังคา

วิธียื่นแบบคําขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บนหลังคา

สถานที่ยื่นแบบคําขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
วิธียื่นแบบคําขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บนหลังคา

สถานที่ยื่นแบบคําขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

สําหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564

ผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าสามารถยื่นแบบคําขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สําหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าสามารถยื่นแบบคําขอขายไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สําหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จําหน่ายของ การไฟฟ้านครหลวง สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบการรับแบบคําขอขายไฟฟ้า ทางเว็บไซต์ (https://spv.mea.or.th)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการดําเนินการ สามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารนโยบายเศรษฐกิจ พลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง โทร. 02-220-5707 หรือ 02-220-5775

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าสามารถยื่นแบบคําขอขายไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สําหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จําหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบการรับแบบคําขอขายไฟฟ้า และ download เอกสาร ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ (https://ppim.pea.co.th) และสามารถ upload เอกสารผ่านระบบการรับแบบคํา ขอขายไฟฟ้า

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการดําเนินการ สามารถสอบถามได้ที่ กองส่งเสริมพลังงานทดแทน และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (PEA) โทร. 1129, 02-5909753, 02-590-9763 และ 02-009-6053