รายชื่อ Grid-connected Inverter ที่ผ่านการพิจารณา ของ MEA

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกําหนดสําหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

Brand :
Model/Type :
Ac voltage Rated :
Rated/Power :
Firmware version :