เตียมรับมือ กกพ. แจ้งปรับค่า Ft ช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2565

แจ้งปรับค่า Ft ช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 จากประกาศของ กกพ. หรือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประชุมและมีมติให้ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร ค่าเอฟที (FT) ซึ่งจะเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 โดยให้เรียกเก็บที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย บอกได้เลยว่าหลายๆคนเดือร้อนแน่นอนครับ

 รายละเอียดประกาศอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 

กกพ. สร้างสมดุลภาคพลังงาน ฝ่าวิกฤตราคาพลังงานโลก
“กกพ.” รับมือวิกฤตการณ์ราคาเชื้อเพลิง ทยอยปรับเพิ่มค่าเอฟทีงวด พ.ค.- ส.ค. 2565 ที่ 23.38 สตางค์ต่อหน่วย บริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าลดสัดส่วนการใช้ LNG ในช่วงที่มีความผันผวนและ มีราคาสูง อันเนื่องจากวิกฤตราคาพลังงานโลก
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สาหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 โดยให้เรียกเก็บที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.38 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 4.00 บาทต่อหน่วย
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อค่าเอฟทีมาจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตราคาพลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทาให้ กกพ. ต้องปรับสมมุติฐานการประมาณการ ค่าเอฟทีใหม่ให้สะท้อนราคาเชื้อเพลิงในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมจากสถานการณ์ที่ ก๊าซธรรมชาติ (LNG) ในอ่าวไทยลดลงในช่วงปลายสัมปทาน
“ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นส่งผลให้ประมาณการค่าเอฟที ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 129.91 สตางค์ต่อหน่วย และหากพิจารณาภายใต้หลักการการปรับขึ้นแบบขั้นบันได อาจทาให้ต้องขึ้นค่าเอฟที งวดละ 47.3 สตางค์ต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงให้ต่าที่สุด ได้แก่ การรับซื้อไฟฟ้าพลังน้าจาก สปป. ลาว โครงการโรงไฟฟ้าน้าเทินก่อนวันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเติมจาก กลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีความพร้อมจ่ายไฟฟ้า การปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ามันดีเซลและน้ามันเตาเพื่อทาให้ราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าอยู่ในราคาที่เหมาะสมและมาตรการการบริหารการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ามันดีเซลและน้ามันเตา ร่วมกับมาตรการการนา “Energy Pool Price” มาใช้ เพื่อเฉลี่ยต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้เกิดความเป็นธรรมสามารถทาให้ค่าเอฟทีลดลง เป็นผลให้ปรับขึ้นค่าเอฟที ในงวดนี้เพียง 23.38 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งนี้ ตามแนวทางจากภาคนโยบาย กฟผ. จะแบกรับค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงในงวดที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดไว้ก่อน และจะทยอยเรียกคืนค่าเอฟทีเมื่อราคาเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง” นายคมกฤช กล่าว
สาหรับปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟทีในรอบเดือน พ.ค. – ส.ค. 2565 ตามข้อเสนอของ กฟผ. ประกอบด้วย

 1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 2565 เท่ากับประมาณ 68,731 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากประมาณการงวดก่อนหน้า (เดือน ม.ค. – เม.ย. 2565) ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 65,325 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21
 2. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 2565 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ร้อยละ 55.11 ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้เป็นการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ (ลาวและมาเลเซีย) รวมร้อยละ 19.46 และ ลิกไนต์ของ กฟผ. ร้อยละ 8.32 เชื้อเพลิงถ่านหินนาเข้าโรงไฟฟ้าเอกชน ร้อยละ 8.08 พลังน้าของ กฟผ. ร้อยละ 2.58 น้ามันเตา (กฟผ. และ IPP) ร้อยละ 0.01% น้ามันดีเซล (กฟผ. และ IPP) ร้อยละ 0.19% และอื่นๆ อีก ร้อยละ 6.25
 1. ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ใช้ในการคานวณค่าเอฟทีเดือน พ.ค. – ส.ค. 2565 เปลี่ยนแปลงจากการประมาณการในเดือน ม.ค.– เม.ย. 2565 โดยราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และราคาถ่านหินนาเข้าเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากจากประมาณในรอบเดือน ม.ค.– เม.ย. 2565 โดย ที่เชื้อเพลิงอื่นๆ มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยและคงที่ ดังที่แสดงในตาราง
  ประเภทเชื้อเพลิง หน่วย ม.ค. – เม.ย. 65 (ประมาณการ) [1] พ.ค. – ส.ค. 65 (ประมาณการ) [2] เปลี่ยนแปลง [2]-[1]
 • ราคาก๊าซธรรมชาติ ทุกแหล่ง*
  บาท/ล้านบีทียู 376.46 422.36 +45.90
 • ราคาน้ามันเตา
  บาท/ลิตร 18.20 19.08 +0.88
 • ราคาน้ามันดีเซล
  บาท/ลิตร 22.17 25.80 +3.63
 • ราคาลิกไนต์ (กฟผ.)
  บาท/ตัน 693.00 693.00 0.00
 • ราคาถ่านหินนาเข้าเฉลี่ย (IPPs)
  บาท/ตัน 2,877.69 3,678.74 +801.05
  หมายเหตุ: *ราคาก๊าซฯ รวมค่าผ่านท่อและค่าดาเนินการของโรงไฟฟ้า กฟผ. และโรงไฟฟ้าเอกชน IPPs
 1. อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการ (1 – 31 มกราคม 2565) เท่ากับ 33.20 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าเล็กน้อยจากประมาณการในงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ประมาณการไว้ที่ 33.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
  นายคมกฤช กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตราคาพลังงานขาขึ้น สานักงาน กกพ. ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟ ร่วมกันประหยัดการใช้พลังงาน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 4 ป. ได้แก่ ปลด หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จ , ปิด หรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งาน , ปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26 องศา และ เปลี่ยน มาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 จะสามารถช่วย ลดการนาเข้าเชื้อเพลิงราคาแพง ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพสาหรับตัวท่านเอง และยังจะเป็นการ ร่วมแรงร่วมใจกันลดภาระโดยรวมให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ สานักงาน กกพ. จะดาเนินการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีสาหรับการเรียกเก็บในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์สานักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 มีนาคม 2565 ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป